پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"آخذ شفعه"واژه زیر را بکار ببرید:

شفیع ( فقه )