پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

آثار مستصحب : لوازم مترتب بر استصحاب حکم یا موضوع حکم شرعی

آثار مستصحب، لوازمی است که به وسیله عقل، شرع و عادت، بر مستصحب - به سبب حکم به بقای آن - بار می‌گردد، مثل: استصحاب حیات زید مفقودالاثر، که هم اثر شرعی ـ مثل حرمت تزویج همسر او با غیر ـ، هم اثر عادی ـ مثل رویش مو بر صورت او ـ و هم اثر عقلی - مثل اشغال کردن مکان - بر آن مترتب می‌شود.

میان اصولیون درباره اعتبار آثار شرعی که یا به صورت مستقیم یا به واسطه امری شرعی بر مستصحب بار می‌شود، اختلافی نیست، هر چند درباره اعتبار آثار و لوازم عادی و عقلی آن اختلاف وجود دارد.

منابع

 1. دروس فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 496
 2. بحوث فی علم الاصول جلد 6 : صفحه 175
 3. فوائد الاصول جلد 4 : صفحه 488
 4. کفایة الاصول : صفحه 475
 5. کفایة الاصول : صفحه 472
 6. فرائد الاصول جلد 2 : صفحه (659-665)
 7. الرسائل جلد 1 : صفحه 180
 8. اصول الاستنباط : صفحه 282
 9. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «آثار مستصحب» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

آثار متیقن، اثر مستصحب

اخص

آثار شرعی مستصحب، آثار عادی مستصحب، آثار عقلی مستصحب

وابسته

مستصحب

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه آثار مستصحب به زیرصفحه آثار مستصحب/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • اصول الاستنباط : صفحه 282
 • اصول فقه : صفحه 265
 • الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 4 : صفحه 146
 • الرسائل جلد 1 : صفحه 180
 • الرسائل : صفحه 180، 229
 • المحصول فی علم الاصول جلد 4 : صفحه 179، 248
 • المحکم فی اصول الفقه جلد 5 : صفحه 117، 127، 130، 133
 • انوار الاصول جلد 3 : صفحه 436
 • بحوث فی علم الاصول جلد 5 : صفحه 69
 • بحوث فی علم الاصول جلد 6 : صفحه 175
 • حقایق الاصول جلد 2 : صفحه 482، 484
 • دروس فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 492، 494، 496
 • فرائد الاصول جلد 2 : صفحه (659-665)
 • فوائد الاصول جلد 4 : صفحه 488
 • کفایة الاصول : صفحه 472، 473، 474، 475
 • منتقی الاصول جلد 4 : صفحه 455