پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"آثار طبیعی مستصحب"واژه زیر را بکار ببرید:

آثار عادی مستصحب