پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"آثار شرعی مستقیم مستصحب"واژه زیر را بکار ببرید:

آثار شرعی بی واسطه مستصحب