پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"آثار شرعی غیر مباشر مستصحب"واژه زیر را بکار ببرید:

آثار شرعی با واسطه مستصحب