پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"آتانازی"واژه زیر را بکار ببرید:

قتل از روی ترحم