پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «پایان» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

انتها

اخص

پایان انتفاع، پایان غذا با سرکه، پایان غذا با نمک، پایان نماز

وابسته

آغاز

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه پایان به زیرصفحه پایان/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.