پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «پایان نماز» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

اختتام نماز

اعم

احکام نماز، پایان

وابسته

آغاز نماز، تکبیر بعد از سلام نماز، سلام نماز

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه پایان نماز به زیرصفحه پایان نماز/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه 624
  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 116
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 181
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2 : صفحه 326
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 10 : صفحه (282-283)، 290
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 2 : صفحه 287، 293
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 4 : صفحه 831
  • مهذب الاحکام جلد 7 : صفحه 62، 65، 69