پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام غذا، پایان، مستحبات خوردن

وابسته

آغاز غذا با نمک ( فقه )، نمک

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه پایان غذا با نمک به زیرصفحه پایان غذا با نمک/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الفقه جلد 77 : صفحه (115-118)
  • المسائل المنتخبة : صفحه 390
  • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 4 : صفحه 487
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 470
  • کلمة التقوی جلد 6 : صفحه 391
  • مستند الشیعة فی احکام الشریعة جلد 15 : صفحه 253
  • هدایة العباد جلد 2 : صفحه 242