پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

آشامیدن اضطراری ادرار، آشامیدن اضطراری نجس

وابسته

آشامیدن اضطراری ادرار پاک، آشامیدن اضطراری مسکر، ادرار نجس

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 443