پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

آشامیدن اضطراری نجس، آشامیدن مسکر

وابسته

آشامیدن اضطراری ادرار نجس، آشامیدن اکراهی مسکر، آشامیدن جهلی مسکر، آیات اضطرار، اضطرار ( فقه )، ریختن شراب در حلق دیگری

منابع

 • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 6 : صفحه 288
 • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 4 : صفحه (512-513
 • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 479
 • تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیله : صفحه 362
 • جواهرالفقه : صفحه 209
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 443
 • ریاض المسائل جلد 10 : صفحه 138
 • فقه الامام جعفرالصادق جلد 6 : صفحه 292
 • فقه السنة جلد 2 : صفحه 355
 • قواعدالاحکام جلد 3 : صفحه (550-551
 • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 3 : صفحه 126
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 13 : صفحه 186