پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

ماه ( زمان )

وابسته

آمیزش شب آخر ماه، اول ماه، نیمه ماه

منابع

  • جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع جلد 4 : صفحه 137
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 12 : صفحه 23
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 29 : صفحه 55