پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

آمیزش در شب، آمیزش مکروه

وابسته

آخر ماه، آمیزش شب اول ماه، آمیزش شب اوّل رمضان، آمیزش شب نیمه ماه

منابع

  • الفقه جلد 62 : صفحه (117-118)
  • المباحث الفقهیة فی شرح الروضة البهیة جلد 17 : صفحه (48-49)
  • ترجمه شرایع الاسلام جلد 1-2 : صفحه 433
  • جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع جلد 4 : صفحه 137
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 12 : صفحه 23
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 29 : صفحه 55
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 29-2 : صفحه (110-111)
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 38 : صفحه 411