پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «گلدتسیهر ، ایگناتس ، 1850 - 1921م.» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

جولدتسیهر ، اجناتس؛ جولدزیهر ، اجناس؛ سیهر ، ایگنیاس؛ سیهر ، گولد؛ گلدتسهیر ، ایگناتس؛ گلدزیهر؛ گلدسیهر ، ایگناتس؛ گولتسیر ، ایگناتس؛ گولدتسیر ، ایگناتس؛ گولدتسیهر ، ایگناتس؛ گولدزیهر ، اجناس؛ گولدصهر ، اجناس