پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"پیر مرد"واژه زیر را بکار ببرید:

مرد سالخورده