پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

واجبات

وابسته

اجاره بر واجبات زنده، انسان زنده

منابع

  • مهذب الاحکام جلد 7 : صفحه 330، 333