پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"نکره در سیاق جحد"واژه زیر را بکار ببرید:

نکره در سیاق نفی ( اصول فقه )