پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"ناتوانی"واژه زیر را بکار ببرید:

عجز ( فقه )