پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"مرد پیر"واژه زیر را بکار ببرید:

مرد سالخورده