پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"فحوای خطاب"واژه زیر را بکار ببرید:

مفهوم موافق ( اصول فقه )