پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"فاقد حس بویایی"واژه زیر را بکار ببرید:

فاقد بویایی