پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

حدیث درباره نکوهش آزار مؤمنان و غیبت مؤمن کشتن مؤمن ، منابع:

حلیة المتقین صفحه 369

روایات درباره نکوهش غیبت و مدح دفاع از آبروی مؤمن در برابر غیبت مؤمن ، منابع:

ترجمه بحار الانوار(جلد شانزده) آداب معاشرت جلد 2 صفحه 158

حدیث درباره ثواب دفاع از آبروی مؤمن و عقاب خاموشی در برابر غیبت مؤمن ، منابع:

ترجمه بحار الانوار(جلد شانزده) آداب معاشرت جلد 2 صفحه 114

حدیث درباره نکوهش غیبت مؤمن ، منابع:

معراج السعادة جلد 1 صفحه 564