پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"طغیانگری"واژه زیر را بکار ببرید:

ظلم ( فقه )