پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"سلطه تجاری اجانب"واژه زیر را بکار ببرید:

استیلای اقتصادی بیگانه