پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"سلطه اقتصادی کفار"واژه زیر را بکار ببرید:

استیلای اقتصادی بیگانه