پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"ستمکاری"واژه زیر را بکار ببرید:

ظلم ( فقه )