پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

اخبار قامت و قامتین: روایات بیانگر وقت نماز ظهر و عصر بر اساس قامت انسان.

به روایاتی اخبار قامت و قامتین گفته می‌شود که رسیدن سایه انسان

________________________________________

298

بعد از زوال به اندازه قامت انسان را وقت نماز ظهر و رسیدن سایه به دو برابر قامت را وقت نماز عصر می‌داند. البته در بعضی روایات، قامت به ذراع تفسیر شده، نه قامت انسان. در توجیه مفاد این روایات، نظرات مختلفی بیان شده است، از جمله:

1. مراد، جواز تأخیر نماز ظهر و عصر تا آن مقدار، برای کسی است که می‌خواهد نافله ظهر و عصر را بخواند. در حقیقت، این مدّت، وقت نافله برای کسی است که قصد خواندن نافله دارد.

2. منظور، بیان انتهای وقت فضیلت نماز ظهر و عصر است.

3. مراد، بیان وقت نماز ظهر و عصر در مقدار یاد شده در حال اختیار برای غیر معذور است و بعد از آن مقدار، وقت معذور و مضطر می‌باشد. این قول بنا بر نظر فقهایی است که برای نماز ظهر و عصر دو وقت اختیاری و اضطراری قائل هستند. 1

1 - مستند الشیعة 4 21؛ وسائل الشیعة 4 143؛ جواهر الکلام 7 77؛ 81؛ 130 - 133 و 162.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 297

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام نماز، روایات ( فقه )

وابسته

ظهر شرعی، وقت نماز ظهر، وقت نماز عصر

منابع

  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه (297-298)