پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"ذبح مجبوب"واژه زیر را بکار ببرید:

ذبح مقطوع الذکر