پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"ذبح اتوماتیک"واژه زیر را بکار ببرید:

ذبح با دستگاه