پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

فَرق ذاک با ذالک ، منابع:

التمهید فى علوم القرآن جلد 5 صفحه 34