پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"ذات عادت وقتیه و عددیه"واژه زیر را بکار ببرید:

حایض وقتیه و عددیه