پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"ذات الرقاع"واژه زیر را بکار ببرید:

استخاره به رقاع