پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"حائض"واژه زیر را بکار ببرید:

حایض ( فقه )