پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «جنایت بر بینی فاقد بویایی» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

جنایت بر بینی اخشم

اعم

جنایت بر بینی

وابسته

بینی فاقد بویایی، فاقد بویایی

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 10 : صفحه 85
  • المغنی و الشرح الکبیرعلی متن المقنع جلد 9 : صفحه 425، 593
  • تبصرة المتعلمین : صفحه 272
  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 546
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 42 : صفحه 382
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 24 : صفحه 185
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 25 : صفحه 471
  • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 4 : صفحه 237
  • مبانی تکملة المنهاج جلد 2 : صفحه 169