پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

وجه تسمیه تنزیل ، منابع:

البرهان فى علوم القرآن (با حاشیه) جلد 1 صفحه 280

تعریف تنزیل ، منابع:

البیان فى تفسیرالقرآن صفحه 224

ظاهر قرآن و تنزیل ، منابع:

مجله پژوهشهاى قرآنى جلد 9 صفحه 58

وجه تسمیه قرآن به تنزیل ، منابع:

پژوهشى در تاریخ قرآن کریم صفحه 26