پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «اورتگا ، دانیل» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

دانیل اورتگا