پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «ارتباط معنوی آیات» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ارتباط مفهومی آیات

اخص

استطراد آیات، مضاف آیات

وابسته

آیات

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه ارتباط معنوی آیات به زیرصفحه ارتباط معنوی آیات/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • مجله پژوهشهای قرآنی جلد 9 : صفحه 107