پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"ابزار"واژه زیر را بکار ببرید:

آلات ( فقه )