پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «گلی زواره ، غلامرضا ،1337-» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

گلی زواره ، رضا