پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «کزنفن ، 430 - 355ق .م» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

گزنفن؛ کزنفون؛ کسنوفانس