پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «شاکر ، محمد کاظم،1342-» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

محمد کاظم شاکر؛ کاظم شاکر، محمد