پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «جابری ، کاظم ،1341-» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

کاظم جابری