پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «فاضل جواد ، جواد بن سعید ،قرن11ق.» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

بغدادی ، جواد بن سعید؛ جواد بن سعید؛ عراقی حلی، جواد بن سعید؛ فاضل جواد ،جواد بن سعدالله؛ کاظمی ، جواد بن سعید