پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «کاظمی قزوینی ، امیر محمد ،1335-1414ق.» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

کاظمینی قزوینی ، امیر محمد