پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «آل کاشف الغطاء ، محمد رضا ، 1893 - 1947م.» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

کاشف الغطاء ، محمد رضا