پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «یعقوبی (کارگزار) ، ابوالقاسم ،1340-» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

کارگزار چناری ، ابوالقاسم؛ یعقوبی ، ابوالقاسم