پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «کارگر محمد یاری ، رحیم ،1336-» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

محمد یاری ، رحیم؛ کارگر ، رحیم