پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «ابن سعد ، محمد بن سعد ، 168 - 230ق» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ابو عبد الله محمد بن سعدهاشمی؛ محمد بن سعد بصری؛ واقدی ، ابو عبد الله محمد؛ کاتب بصری؛ کاتب واقدی