پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «ژیلسون ، اتین ، 1884 - 1978م.» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

جلسون ، اتین؛ ژیلسون ، اتین هانری