پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «والعه ( همسر حضرت نوح )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

امرئة نوح؛ واغلة زوجة نوح؛ واغله ( همسر حضرت نوح )؛ والغه ( همسر حضرت نوح )